Asian-Music.cz - fórum

FAN-ZONE => Korea 한국 => Téma založeno: rehnii 13. Leden 2007 - 11:44

Název: Korea
Přispěvatel: rehnii 13. Leden 2007 - 11:44
Korea
 
Korea, korejsky na severu Čoson (조선), na jihu Hanguk (한국), je historické území, obývané téměř výhradně etnickými Korejci, ve východní Asii na Korejském poloostrově a přilehlé pevnině, na severu ohraničené řekami Amnok (čínsky Ja-lu) a Tuman (Tchu-men). Dříve jednotný stát se po osvobození z japonské okupace v roce 1945 rozdělil na dva ? komunistický na severu a kapitalistický na jihu ? s hranicí přibližně na úrovni 38. rovnoběžky. Tento stav nezměnila ani krvavá korejská válka v letech 1950 až 1953. Příměří, které od 27. července 1953 mezi oběma korejskými státy ? Korejskou lidově demokratickou republikou s hlavním městem Pchjongjangem a Korejskou republikou s hlavním městem Soulem ? panuje, dodnes nebylo nahrazeno mírovou smlouvou a středem Korejského poloostrova se táhne demilitarizované pásmo s nejpřísněji střeženou hranicí na světě. Jestliže zhruba do 70. let 20. století byla hospodářská vyspělost obou částí Koreje srovnatelná, Jižní Korea v 80. a 90. letech prodělala rozmach (a demokratizaci), který ji vynesl mezi nejrozvinutější země světa, zatímco centrálně řízené hospodářství Severní Koreje se přes hlásanou politiku soběstačnosti potýká s vážými problémy a země je závislá na masivních dodávkách potravin ze zahraničí. Navzdory proklamovanému odhodlání obou států k opětovnému sjednocení jsou výsledky občasných jednání zatím nevalné. Došlo ke vzájemným návštěvám malého počtu lidí z válkou rozdělených rodin, bylo dohodnuto zprovoznění silnice a železnice přes mezikorejskou hranici a výpravy obou zemí nastupují od roku 1991 na sportovních akcích pod společnou celokorejskou vlajkou.

Vznik státu a středověk

Legenda datuje vznik národa na 3. den 10. měsíce roku 2333 př. n. l. Nejvyšším bohem, stvořitelem, byl pro korejský lid Hwanin. Jeho syn Hwanung sestoupil z hory Pektusan na zem. Vnuk nebeského boha Hwanina, Tangun, podle pověsti založil novou říši Čoson. Prý zde vládl od roku 2333 př. n. l. do roku 1222 př. n. l. . Korejští králové od Tanguna (na rozdíl od Japonců, kteří věří, že jejich císař je potomkem bohů) nikdy neodvozovali svůj původ, jelikož to byla bytost jim nadřazená. Přestože KLDR Tangunův kult oficiálně neuznává, tvrdí se, že se Kim Čong-il (syn Kim Ir-sena) narodil v roce 1942 pod Pektusanem. Mimořádné schopnosti (v několika týdnech prý uměl chodit) a skutečnosti (na jeho šedesáté narozeniny napadlo na Pektusanu 60 cm sněhu) se jej však přesto snaží připodobňovat k Tangunovi.

Toto jsou ale jen mýty. Historicky doložený je Čoson až přibližně ve 4. století př.n.l. Toto slovo v překladu znamená ?Země jitřní svěžesti?. Slovo Čoson je dodnes jedním z těch, kterým sami Korejci označují svou zemi a můžeme ho najít i v oficiálním názvu KLDR ? Čoson mindžudžui inmin konghwagug. Ve středověku vznikla tzv. Tři království ? Samguk (Kogurjo, Päkče, Silla). Kogurjo, založené roku 37 př.n.l., rozprostírající se v severní části poloostrova, z nich bylo nejsilnější. V Kogurju vládla vojenská aristokracie, která se podílela na sepsání jednoduchých, ale přesných zákonů. Roku 427 našeho letopočtu bylo přemístěno hlavní město do nížiny kolem dnešního Pchjongjangu. Po anexi říší Silla v jižní části poloostrova, bylo vytvořeno na severu království Parhä, pokračovatel Kogurja. V období úpadku Silly se vzbouřili rolníci a založili státy Pozdní Päkče a Kogurjo, které společně vytvořily jeden silný celek, Korjo. Od slova Korjo pochází dnešní označení země ve většině jazyků (včetně angličtiny a češtiny), Korea. V Korju byl daný systém rodově dědičných postavení, který v postatě přetrvává, jen přizpůsobený dnešní společnosti. Musela být vybudována silná armáda, která odrážela útoky ze severů (zvláště Kitany a Mongoly). Roku 1392 založil Ri Song-gje (později nazývaný Tchädžo) novou dynastii Ri, která vládla v podstatě až do roku 1910. 19. století se v Koreji odehrávalo ve znamení snahy okolních států zmocnit se, do té doby značně izolovaného, Korejského poloostrova.

Novověk

Od roku 1830 se Spojené státy americké (USA) pokoušely vytvořit z Koreje svou kolonii a jejím prostřednictvím kontrolovat dění v Asii. V srpnu roku 1866 připluli na obrněné lodi Generál Sherman po řece Tädonggang k Pchjongjangu. Vojáci vyvraždili okolní vesnice a přivlastnili si území. Požadovali výkupné v podobě rýže a zlata a nechtěli odplout dokud jim nebude vyhověno. Korejský lid se však nenechal zastrašit a pod vedením Kim Ung-ua (pradědečka vůdce Kim Ir-sena) loď zapálili. Útočníci byli poraženi.

Poté museli Korejci ještě několikrát bojovat proti agresorům: V říjnu 1866 bylo sedm francouzských válečných lodí poraženo na ostrově Kanghwado (ostrov poblíž města Soul). Roku 1868 americká loď Shenandoah vplula do ústí Tädonggangu a její posádka vraždila a loupila. Lidé zformovali jednotku dobrovolníků na obranu své země a Američany porazili. A v roce 1871 byla odražena opět na ostrově Kanghwado vojenská intervence USA.

Bojovný duch korejského lidu sílil. Řídil se heslem: ?Připustit invazi západních barbarů znamená smířit se s nimi. Smířit se s nimi znamená prodat vlast.?

Poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching. Když se Japonci dozvěděli o přítomnosti čínských vojsk v Koreji, rozhodli se tam vyslat osm tisíc vojáků, pod záminkou ochrany japonských občanů žijících v Koreji. Když bylo povstání potlačeno, Čína Japonsku navrhla, aby obě vojska Koreu opustila. Japonsko to odmítlo a navrhlo Číně, že by mohli společně reformovat korejskou vnitřní správu a tak dosáhnout míru ve východní Asii. Čína toto ale považovala za zasahování do vnitřních záležitostí jiného státu. V červenci 1894 napadla japonská armáda čínské loďstvo a tak vypukla japonsko-čínská válka (23. 7. 1894 ? 17. 4. 1895). Japonci měli po celou dobu převahu díky modernějšímu vybavení a lepší disciplíně. Nedalo se očekávat nic jiného než porážka Číny.

V říjnu roku 1897 vyhlásil král Kodžong založení nezávislého korejského císařství (Tähan čeguk) a sám se tak povýšil na císaře.

První polovina 20. století

V roce 1902 uzavřelo Japonsko alianci s Velkou Británií, podle které Japonsko uznalo anglické zájmy v Číně a na oplátku Velká Británie uznala zájmy Japonska v Koreji. Byla to první ze tří smluv, které postupně Japonsko uzavíralo se světovými mocnostmi a připravovalo si tak půdu pro případné ovládnutí Korejského poloostrova.

Japonsko pozorně sledovalo také vzestup vlivu Ruska ve východní Asii a nemohlo mu uniknout pozvolné rozšiřování ruského carství. Japonští vůdci, zatím nepřipraveni čelit Rusům vojensky, se soustředili na své ekonomické zájmy v Koreji a přitom hledali příležitost pro budoucí útok. Vztah mezi Ruskem a Japonskem se postupně vyhrocoval, jelikož Rusko porušilo dohodu o neútočení a spolupráci. Před vypuknutím rusko-japonské války Korea vyhlásila neutralitu. Po tomto prohlášení byla do Koreje vyslána delegace, která měla za úkol přimět Koreu k podepsání významného dokumentu. V tomto dokumentu sice bylo obsaženo, že Japonsko respektuje nezávislost Koreje, ale zároveň požadoval stálý japonský dohled nad správou v Koreji. Rusko-japonská válka (1904 ? 1905) proběhla opět ve znamení japonského vítězství. Zprostředkovatelem při podpisu mírové smlouvy mezi oběma zeměmi byl sám prezident USA Theodore Roosevelt. Tato tzv. Portsmouthská smlouva, podepsaná roku 1905, mimo jiné obsahovala i článek o tom, že vláda ruského carství bere na vědomí hlavní japonské politické, vojenské a ekonomické zájmy v Koreji. Podepsání Taft-Kacurova memoranda v tomtéž roce s USA zajistilo Japonsku souhlas i tohoto imperialistického státu s neomezeným ovládnutím Koreje (výměnou za uznání amerických zájmů na Filipínských ostrovech).

Poté byla podepsána Japonsko-korejská protektorátní smlouva, se kterou korejský lid samozřejmě nesouhlasil. Japonské říši již nic nebránilo v okupaci Koreje. Během několika následujících let japonský vliv v Koreji dále sílil. Další významná místa ve správě Koreje byla obsazena Japonci. Poté, co korejský premiér podepsal 22.srpna 1910 anekční smlouvu, byl císař Sundžong donucen vzdát se svého trůnu a podstoupit tak zem Japonské říši.

Po oficiálním připojení Korejského poloostrova udělala Japonská říše z korejského lidu nejpodřadnější součást japonské společnosti. V důsledku nadřazené vlády byli nevinní obyvatelé utlačováni a zabíjeni, ženy byly znásilňovány, města byla ničena a rabována.

V celém státě byla zavedena moderní síť komunikací a dopravy v evropském stylu. Ta usnadnila japonské obchodní styky, sloužila japonskému obchodu a byla jedním z nástrojů pevné kontroly kolonie. Na korejský lid měla jen malý (jestli vůbec nějaký) vliv.

Japonci odstranili starou hierarchii z doby Čoson a ?vylepšili? korejský daňový systém, aby vyhnali farmáře z najaté půdy a mohl vyvážet rýžové produkty do Japonska (což způsobilo hlad a přineslo to sérii kárných opatření včetně zabíjení těch, co odmítali platit daně, nucené otroctví při stavbě silnic, v dolech a továrnách, a to nejdříve v Koreji a později i v dalších japonských okupovaných územích).

Poté co zemřel bývalý korejský císař Kodžong (s podezřením, že ho někdo otrávil), uskutečnila se celostátní proti-japonská manifestace. Stalo se tak 1. března 1919. Byla inspirována projevem amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, který v něm hlásal podporu práva na sebeurčení národů a vyzýval k ukončení evropské koloniální nadvlády. O korejské nezávislosti se však nezmínil, protože se pro-japonská frakce v USA snažila o obchodní vpád do Číny skrz Korejský poloostrov. Deklarace nezávislosti byla přečtena v Soulu a odhadem dva miliony lidí (japonské záznamy však uvádějí méně než půl milionu) se zúčastnilo pokojné demonstrace za získání samostatnosti. Protesty byly však japonskou vládou tvrdě potlačeny. Asi 7000 lidí bylo zatčeno, 550 zabito a 1400 zraněno. Mnoho korejských křesťanů bylo ukřižováno nebo zaživa upáleno v kostelech.

Pokračující proti-japonské protesty, jako celostátní povstání studentů v listopadu 1929, vedly k zesílení vojenské vlády v roce 1931. Po propuknutí čínsko-japonské války v roce 1937 a 2. světové války se Japonci pokusili zničit korejský národ. Povinným se stalo uctívání šintoistických svatyň. Školní osnovy se radikálně změnily a zrušilo se vyučování v korejštině. Samotná korejská kultura se stala ilegální. V novinách bylo zakázáno publikovat v korejštině, bylo zakázáno studovat korejskou historii na univerzitě, korejské texty byly ničeny, páleny nebo postaveny mimo zákon. Někteří Korejci utekli do Mandžuska nebo východního Ruska. Korejci v Mandžusku vytvořili skupiny hnutí odporu známé jako Armády nezávislosti, které cestovaly přes korejsko-čínskou hranici a vedly partyzánskou válku proti japonským silám.

Druhá světová válka

Po svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki bylo jasné, že válka v Tichomoří je u konce. Japonsko se vzdalo spojeneckým vojskům 15. srpna 1945 po 35 letech nadvlády nad Koreou. Rudá armáda již nastoupila svou cestu za osvobození Mandžuska a ke Koreji. Nic by nezabránilo sovětské okupaci celého poloostrova, protože americké jednotky se nedokázaly přesunout dostatečně rychle. Plukovník Dean Rusk proto navrhnul rozdělení Koreje podél 38. rovnoběžky, aby určil sféry vlivu a zbývalo jim jen doufat, že SSSR na toto přistoupí. Tak se také stalo a Američané vstoupili do Koreje teprve 8. září.

Druhá polovina 20. století

Ale ani v té době SSSR ani USA ještě nepředpokládaly vznik dvou oddělených států, shodly se jen na tom, že by se Korea měla ?v patřičnou dobu? stát svobodnou. Na podzim téhož roku se do své vlasti vrátil Kim Ir-sen a na jihu představily USA veřejnosti Ri Sung-mana. V únoru 1946 se Kim Ir-sen stal předsedou Prozatímního lidového výboru. V září následujícího roku USA předaly korejskou otázku na půdu OSN a byla vytvořena Prozatímní Komise OSN pro Koreu, která měla dohlížet na průběh nezávislých a svobodných voleb. Pchjongjang ale zpochybnil důvěryhodnost takovéto organizace pro zajištění voleb a proto odmítl jejich konání na severu. Na jihu volby proběhly v květnu 1948 a 15. srpna bylo vyhlášena Korejská republika (KR) v čele s prezidentem Ri Sung-manem. V reakci na dění na jihu země se 25. srpna konaly volby na severu a 9. září byla vyhlášena Korejská lidově demokratické republika (KLDR) v čele s premiérem Kim Ir-senem. Dodnes KLDR neuznává existenci svého jižního souseda a považuje se za jediný legitimní stát rozprostírající se na celém Korejském poloostrově, v Korejské republice je situace obdobná.

_________________________
Thx to Wikipedia (http://wikipedia.cz)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: maddy1111 27. Duben 2008 - 11:01
Južná Kórea: Príchod olympijského ohňa narušili demonštranti
(http://img.bleskovky.sk/big/147701.jpg/oh08-loh08-ohen-pochoden-juzna-korea-sita.jpg)

SOUL - Olympijský oheň v nedeľu pricestoval do Južnej Kórey, kde absolvuje poslednú etapu svojej cesty. Demonštranti už vopred prisľúbili, že sa budú usilovať o narušenie priebehu štafety naprieč mestom, ktoré v roku 1988 hostilo olympijské hry.


Štafeta by sa mala začať v nedeľu v parku, ktorý bol vybudovaný pre olympijské hry v Soule, a pokračovať 24-kilometrovou trasou k mestskej radnici. A to aj napriek tomu, že organizátori behu odmietli zverejniť presnú trasu pre obavy z výtržností. Na ochranu plameňa vláda rozostavila v meste 8 tisíc policajtov. Z nich má skúsenosti s maratónskym behom asi 100. Oni budú plameň priamo sprevádzať.

Demonštrácie sú v Južnej Kórei bežným javom a polícia má dlhoročné skúsenosti s usmerňovaním veľkých skupín ľudí. Rôzni aktivisti vyhlásili, že sa pokúsia blokovať olympijský plameň na protest proti čínskej politike k severokórejským utečencom a jej zásahu v Tibete. Chan Čchang Kchwon, hlava koalície organizácií reprezentujúcich severokórejských utečencov v Južnej Kórei, opísal politiku Pekingu týkajúcu sa deportácií Severokórejčanov, ktorí ušli zo svojej chudobnej vlasti. "Kým sa (Čína) snaží zlepšiť si imidž v súvislosti s olympiádou, naďalej posiela utečencov na sever aj keď vie, že ich tam popravia alebo pošlú do politických väzení," povedal Han.

Foto: SITA

Zdroj: SITA

Název: Re: Korea
Přispěvatel: Sysel_CZ 27. Duben 2008 - 11:15
Jestli se tam demonstranti dostanou, doufam, ze je projedou pluhem a odhrnou do skarpy.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: maddy1111 27. Duben 2008 - 11:18
8 000 polišov by teda malo stacit
Název: Re: Korea
Přispěvatel: ikeL 27. Duben 2008 - 19:05
Nechci tady být sprostý, ale jinak to nejde, tohle je jen demence lidí tahat politiku do Olympiády. Už mě s tímhle doslova s****.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 03. Květen 2008 - 12:48
kyby mě někdo vysvětlitl o co vlastně jde, prosím písněte do sekce Čína - myslím co se děje s tím omezováním práv v Tibetu
údajně už se rozdávaly doživotní tresty za žhářství v Beijingu které napáchali buddhističtí tibetští mniši
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Tieu 03. Květen 2008 - 21:47
ja jen dodam, pokud nikdo ma satelit a muze naladit HODBIRD- Existuje kanal Arirang, co mluvi anglicky, je tam program POP in Seoul, na to koukam skoro porad :angel:
Tady mate http://www.arirang.co.kr/index.asp , kde uz na zacatku vidite program jmenem POP in Seoul...
Název: Re: Korea
Přispěvatel: maddy1111 04. Květen 2008 - 09:36
Arirang je nas uz vsetkym dobre znamy  :cool:  :wink:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Tieu 04. Květen 2008 - 13:29
No to je dobre :D
Ted hledam dalsi TV kanaly, ale asi z CR nic nenajdu...
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 04. Květen 2008 - 15:55
my máme Arirang 2x, jednou normál anglickej a pak nějakej se španělskými či jakými titulky, z kterého nahrávám
sice má slabší zvuk, ale o dost kvalitnější a taky o něco lepší obraz se mi zdá

diskuze o Arirangu proběhla třeba tady (http://www.asian-music.cz/forum/index.php?topic=685.msg24842#msg24842)
ale jinak to zde není z tvé strany mimo, jelikož to není jen hudební stanice :)
jen dávám odkaz
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 30. Červenec 2008 - 17:31
Next 11 – země budoucnosti: Jižní Korea
Označení Next 11 se zažívá pro země, které by v budoucnosti mohly být stejným investičním hitem, jakým jsou v současnosti země BRIC. Nejrozvinutější zemí N-11 je Jižní Korea.
foto: Profimedia.cz
Před týdnem jsem publikoval článek s obecným přehledem zemí N-11, novou magickou formulkou investorů. Prvním konkrétním trhem, na který se blíže podíváme, bude Jižní Korea.

(http://i.idnes.cz/06/023/sp5/VRA113883_42_15317210.jpg)

Jižní Korea (resp. Korejská republika) se z celé jedenáctky jeví jako nejrozvinutější. Těží z výrazné proexportní politiky. Patří mezi největší světové výrobce dopravních prostředků, známé jsou u nás značky automobilek jako Kia, Hyundai či GM Daewoo. Málokdo už ale ví, že Korejci  drží navíc světový primát ve stavbě lodí a loděnic.

Silně rozvinutý je dále elektronický a elektrotechnický průmysl, mezi největší světové výrobce spotřební elektroniky (od LCD monitorů až po mobilní telefony) patří korejské firmy Samsung, LG či Daewoo. Velký podíl na exportu mají také polovodiče. Poslední průmyslovou oblastí, ve které se Korea výrazně angažuje, je výroba umělých vláken, umělých hnojiv a jiná odvětví chemického průmyslu. Vedle průmyslu s podílem cca 38% se na HDP výrazně podílí služby s téměř 58%.

Korejská republika se sice řadí mezi rozvíjející se trhy, není však standardním beránkem, který by byl závislý na pumpování peněz od zahraničních investorů. Vždyť jde po Japonsku a Číně o třetí největší ekonomiku v Asii a v rámci zemí OECD jí podle HDP patří desátá příčka. Naopak se sama velmi angažuje na nejrůznějších trzích. Jen do samotné České republiky přiteklo od jihokorejských firem za uplynulé dva roky více než 42 miliard korun.

Důležitý faktor pro dlouhodobý expanzivní růst hospodářství je nízká míra inflace (2,2% za rok 2006) a také nízká nezaměstnanost - již několikátým rokem pod čtyřmi procenty. Naopak jako mírně problematické lze uvést rostoucí zadlužení domácností. Podle oficiálních údajů Korejské republiky bylo začátkem roku 2005 evidováno 3,6 milionu dlužníků, kteří se opožďují se splátkami o více jak tři měsíce. Což s ohledem na hypoteční krizi v USA vypadá dosti děsivě.

Při analýze dlouhodobého potenciálu určité země je vždy dobré sledovat také její populaci. Pod 38. rovnoběžkou žije na Korejském poloostrově něco málo přes padesát milionů obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 0,44%. Jejich věková struktura však není pro dlouhodobý hospodářský boom zrovna ideální, viz. následující graf populační pyramidy z roku 2000.

(http://www.investujeme.cz/imgs/toptema/00000390/03.jpg)

Silnější zastoupení lidí v produktivním věku je dnes pro korejskou ekonomiku pozitivní. S velkou pravděpodobností to však přinese značné hospodářské problémy v příštích desetiletích, jelikož výrazným způsobem klesá podíl mladších generací. Jak ukazuje simulace věkové struktury obyvatelstva v roce 2050. Korejská republika tak stojí před podobným problémem jako většina evropských zemí – klesající podíl pracujících na jednoho důchodce.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 30. Červenec 2008 - 17:36
KLDR odkryla jaderná zařízení, Bush ji stáhne ze seznamu teroristických zemí
26. června 2008

Severní Korea předala Číně soupis svých jaderných zařízení. Seznam dlouho vyžadovaly západní země. USA na oplátku slíbily zrušit sankce vůči KLDR a vyřadit ji z listiny zemí podporujících terorismus. Prezident Bush už vydal příslušné prohlášení, přesto Američané zůstávají opatrní.

(http://img145.imageshack.us/img145/294/tha19ad7dnws1465857os0.jpg)

Informace, které jim Korejci poskytli, si teď budou ověřovat. "Máme prostředky, kterými můžeme ověřit úplnost a pravdivost dokumentu," prohlásila ministryně zahraničí Condoleezza Riceová v Japonsku, kde je na setkání šéfů diplomacií zemí G8.

"Abychom například ověřili množství plutonia, které Severokorejci uvedli v soupisu, předpokládáme přístup do samého jádra reaktoru," řekla.

Podobně opatrně přivítal krok Pchjongjangu i George Bush. Rovnou řekl, že pokud seznam nebude úplný a KLDR nepodnikne další plánované kroky - tedy například definitivně nerozebere sporný reaktor v Jongbjonu - ponese následky.

"Jestli Severní Korea udělá chybný krok, my a naši partneři v šestistranných rozhovorech zareagujeme odpovídajícím způsobem," řekl Bush novinářům v Bílém domě.

Zároveň prohlásil, že na vztahu Washingtonu k severokorejské diktatuře se nic zásadního nemění. "Spojené státy si o režimu v Pchjongjangu nedělají iluze. Dál nás hluboce znepokojuje porušování lidských práv v KLDR, aktivity kolem obohacování uranu, jaderné zkoušky nebo programy na vývoj balistických střel."

Přesto má Amerika pro Pchjongjang dvojitou odměnu. "Vydávám prohlášení, které ruší sankce vyplývající ze zákona o obchodování s nepřítelem... A zadruhé upozorňuji Kongres na svůj záměr stáhnout Severní Koreu v dalších 45 dnech ze seznamu zemí podporujících terorismus," řekl Bush. Ústupky ale nijak nezlepší diplomatickou ani ekonomickou situaci diktatury, dodal.

"Vláda KLDR v posledních šesti měsících neposkytla žádnou podporu mezinárodnímu terorismu," tvrdí americký prezident. "Poskytla záruky, že ho nebude podporovat ani do budoucna."

Půlroční zpoždění
KLDR už loni v únoru v rámci šestistranných jednání s USA, Ruskem, Čínou, Japonskem a Jižní Koreou slíbila, že do konce roku 2007 zastaví veškeré jaderné aktivity a předá Američanům seznam nukleárních zařízení.

Výměnou za to dostala slib, že obdrží energetickou pomoc v rozsahu téměř milionu tun paliva a že ji Washington vyřadí ze zmíněného seznamu režimů podporujících terorismus. Pchjongjang nicméně nedokázal předložit jadernou dokumentaci ve stanoveném termínu.

Pozdější soupisy, které nabídl Američanům letos, nebyly podle Washingtonu kompletní. Jednání následně na dlouhou dobu uvízla na mrtvém bodě a jejich oživení přinesla až cesta hlavního amerického vyjednávače Christophera Hilla do Pekingu na počátku června.

Seznam je teprve začátek
Další postup se bude odvíjet od toho, jak bude Západ spokojen se samotnou zprávou a také zda KLDR dodrží i ostatní sliby, které dala. Kritické hlasy se ozývají už teď. "To, co se nám dostalo do rukou, je zpráva, která neposkytuje žádné informace o programu obohacování. Vůbec se v ní nemluví o tom, kolik mají nukleárních hlavic," tvrdí například korespondentka serveru aljazeera.net Melissa Chanová.

A požadavky na další chování Korejců jsou ambiciozní. "Severní Korea musí zrušit všechna svá jaderná zařízení, vzdát se plutonia, vyřešit otázky týkající se obohacování uranu a aktivit souvisejících s šířením jaderných zbraní," řekl prezident Bush.

KLDR budovala civilní jaderný program ve spolupráci se Sovětským svazem a Čínou od 50. let minulého století. Moskva i Peking však odmítaly podpořit vývoj severokorejské nukleární zbraně. V roce 2003 Pchjongjang odstoupil od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a v říjnu 2006 uskutečnil první jadernou zkoušku. Podle expertů odpálil bombu o síle 550 až 1 000 tun TNT.


DĚNÍ KOLEM JADERNÉHO PROGRAMU KLDR
• 21. října 1994 - Pchjongjang zmrazil civilní jaderný program v rámci dohody, kterou v Ženevě podepsal s USA výměnou za dodávku dvou lehkovodních jaderných reaktorů k civilním účelům a topné nafty. Program na dodávku reaktorů byl definitivně ukončen 31. května 2006 kvůli neochotě KLDR spolupracovat.
• 29. ledna 2002 - George Bush označil Severní Koreu spolu
s Íránem a Irákem za "osu zla", která se snaží získat zbraně hromadného ničení.
• 17. října 2002 - Spojené státy oznámily, že KLDR byla pod tlakem důkazů nucena přiznat, že řadu let pokračovala v tajném programu vývoje jaderných zbraní nehledě na dohodu z roku 1994. Následně USA, EU, Jižní Korea a Japonsko schválily zastavení dodávek topné nafty.
• 21. prosince 2002 - KLDR odpečetila jaderný komplex Jongbjon a odpojila monitorovací kamery instalované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Do konce roku vyhostila inspektory OSN, kteří na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) jaderná zařízení monitorovali.
• 10. ledna 2003 - Severní Korea odstoupila od NPT.
• 27.-29. srpna 2003 - První šestistranné rozhovory v Pekingu. Skončily bez zásadní dohody.
• 10. února 2005 - Pchjongjang oficiálně oznámil, že má jaderné zbraně, a to na sebeobranu proti snaze USA izolovat KLDR.
• 19. září 2005 - KLDR na šestistranných jednáních v Pekingu slíbila, že se vzdá programů vývoje jaderných zbraní a znovu přistoupí k NPT výměnou za právo na mírové využívání jaderné energie, dodávky ropy a elektřiny a bezpečnostní záruky. Vzápětí KLDR odmítla závazky dodržet.
• 5. července 2006 - Severní Korea provedla zkoušku několika raket, včetně obávané mezikontinentální střely Tepodong-2.
• 9. října 2006 - KLDR provedla první test jaderné bomby. RB OSN schválila rezoluci obsahující sankce vůči KLDR, která to označila za vyhlášení války. Japonsko později oznámilo, že test byl neúspěšný.
• 13. února 2007 - Další kolo šestistranných rozhovorů skončilo dohodou: KLDR souhlasila s uzavřením komplexu v Jongbjonu a vstupem inspektorů jako prvními kroky k odzbrojení. Na oplátku měla dostat od Jižní Koreje, Číny, USA a Ruska 50 tisíc tun těžkého topného oleje nebo hospodářskou, potravinovou či jinou humanitární pomoc v odpovídající hodnotě.
• 14. července 2007 - KLDR uzavřela hlavní jaderný komplex v Jongbjonu. Inspektoři MAAE to potvrdili o dva dny později.
• 31. prosince 2007 - KLDR podle USA nepředložila soupis všech svých jaderných aktivit, jak se k tomu zavázala při šestistranných rozhovorech.
• 26. června 2008 - Severní Korea předala Číně deklaraci o svém jaderném programu.


- tak tohle jsem teda ještě nežral...
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 30. Červenec 2008 - 18:57
V KLDR zastřelili turistku z Jižní Koreje, prý vnikla do vojenské zóny
11. července 2008  10:50

Vojáci KLDR zastřelili turistku z Jižní Koreje, která během návštěvy letoviska Kumgang zřejmě vstoupila do zakázané vojenské zóny. Jihokorejská vláda reagovala pozastavením dalších zájezdů. Shodou okolností navrhl Soul právě dnes Pchjongjangu obnovení rozhovorů o usmíření.

(http://i.idnes.cz/08/023/maxi/JW215836_North_Ko.JPG)
Vojáci jsou v KLDR všudypřítomní. Ilustrační foto

O incidentu na východním pobřeží poloostrova informovala jihokorejská média. Třiapadesátiletá žena patrně vstoupila do zakázané vojenské zóny poblíž pláže v letovisku. Střelba ji několikrát zasáhla do srdce a do nohou. "Jižní Korea od soboty pozastaví turistické zájezdy do oblasti," řekl na tiskové konferenci Kim Ho-njon z ministerstva pro sjednocení. "Vláda vytvoří vyšetřovací tým," dodal.

Úkolem týmu bude zjistit, jak přesně k zastřelení turistky došlo. Podle zatím dostupných informací před úsvitem přelezla plot střeženého vojenského prostoru. Středisko Kumgang si Jihokorejci od jeho otevření v roce 1998 velmi oblíbili, zamířilo jich sem už milion. Vedle průmyslové zóny v Kesongu jde o jediný společný projekt na území KLDR.

K incidentu došlo shodou okolností ve stejný den, kdy jihokorejský prezident Mjong-bak navrhl "seriózní konzultace" o usmíření s komunistickým režimem na severu. Padla tím obava, že Mjong-bak dřívější dohody obou zemí vypoví, jak naznačil po nástupu do funkce letos v únoru.

Pro obyvatele Severní Koreje, zbídačené tajnůstkářským komunistickým režimem, je přitom ekonomická a potravinová pomoc životně důležitá. Mezinárodní agentury varovaly, že KLDR kvůli loňským ničivým záplavám čelí nejhorší potravinové krizi za celá léta, uvedla ČTK.Korejské letadlo s 322 lidmi muselo nouzově přistát v Japonsku
17. července 2008  10:18

Na japonském ostrově Hokkaidó nouzově přistál letoun korejských aerolinií. Na palubě cestovalo přes tři sta lidí. Manévr se obešel bez zranění.

(http://i.idnes.cz/07/074/sp5/TOM1cb572_letadlo_3.jpg)

Posádka požádala o náhlé odklonění cesty poté, co palubní systém upozornil na problém s napájením, uvedl mluvčí japonského ministerstva dopravy. Před přistáním došlo k úniku paliva do oceánu. Manévr se obešel bez zranění.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: yunaff 07. Říjen 2008 - 09:41
OREZEO NOVINKY http://www.newswire.co.kr/?job=news&no=363121 :wink2:
http://news.sbs.co.kr/press/press_list.jsp PARDON VŠE JE KOREJSKY :angel: :angel: :peace:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Tieu 06. Srpen 2009 - 11:05
aspoň, že tak... ta Air France dopadla o kus hůř...
Název: Re: Korea
Přispěvatel: ikeL 07. Srpen 2009 - 09:45
Víte, že v Severní Koreji otevřeli první Fast Food :)
Akorát se tam nesmí nic jmenovat podle západního stylu. Ještě jedna zajímavost je, že i ten blbý hamburger, který se tam samozřejmě jmenuje jinak stojí 1.60 dolaru a tak na něj 80% obyvatelstva nedosáhne. Poněvadž to je polovina jejich denního výdělku. Pak tedy nevím proč to tam staví :(
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Satir 07. Srpen 2009 - 09:47
Ježiši, to ne! Hamburgery ne! Nám z nich udělají stejné sádelnaté "amerikános" co umírají na vysoký cholesterol stejně jako v USA.  :shock:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: ikeL 07. Srpen 2009 - 09:54
Kdybys to četla, tak víš že si to stejně 80% lidí nemůže dovolit. Poněvadž tam těch 80% lidí žije na prahu chudoby .
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Satir 07. Srpen 2009 - 10:23
Já to četla. Ale lidé tam jsou posedlí Amerikou jako tady Asii.
Takže si myslím, že si na to stejně budou šetřit. A pak jim tam stoupne plat a stejně na to všichni umřou.  :shock:
Když to tak vezmeš, tak peníze co chcou za ty blafy tady... Za jakýsi pidicosi co není ani dobrý po tobě chcou majlant. Není na normální chleba. Fastfoody by měli zruši... Až na pizzu.  :grin:)
I když to není tak docela rychlé občerstvení... Když nepočítám ty mizerné placky v okýnkách na čáře a spol.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: ikeL 07. Srpen 2009 - 10:41
No podle mě půl KLDR ani neví, že Amerika existuje. Přeci jen tak je úplná blokace informací o západě a i východě.
Takže doteď tam můžou mít zkreslené podvědomí o tom jak Amerika vypadá a když se k nim nějaká propašovaná informace dostane tak jsou jak Alenka v říši divů :)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Satir 07. Srpen 2009 - 11:52
Je to možné, že zbytek světa je pro ně jako sci-fi. Asi jsem to brala moc všeobecně... Ale Asiaté milují Ameriku, to je realita. Jsem si jen neuvědomila, že je to tam vlastně tak tvrdý.  :angel:
Docela je mi jich ale líto. Ten rozdíl mezi severní a jižní K je vážně zřetelný.   :confused:
A to si děcka u nás stěžujou, jak je ten život "nespravedlivej".
Tady moc heslo: "Jaký si to uděláš, takový to máš!" neplatí.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 08. Prosinec 2009 - 22:09
KLDR je brutál... běžný člověk téměř ani nemá šanci dostat se tam k internetu, většinou mají internet jen ve vládě :) Co se týče US, tak jednou jsem viděl článek, jak tlupa školáků dělala "pochod po amerických vlajkách" ...jinými slovy po nich šlapali na odpor vůču Americe... kdo ví něco málo o historii, chápe.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Serapis 08. Prosinec 2009 - 22:35
njn .... Na druhou stranu musíme brát v úvahu, že KLDR na své „vnější prezentaci“ pracuje minimálně, takže většina zpráv o tom jak a co v KLDR vlastně je pochází z jiných států. Kolikrát si říkám, komu asi tak věřit. K nám se stejně obvykle dostanou jenom šílenosti v podobě vystřelení rakety, odpálení bomby, vojenský přehlídky nebo otevření fast foodu, který nám řeknou prd o tom jak tam pro ty lidi vypadá běžnej den.

     Docela by mě lákalo se nějak třeba do Pchjongjangu na skok podívat (ale vážně jenom na skok :grin:). Alespoň by si člověk udělal nikým nepřežvejkanej obrázek sám. Otázka je jestli by vám nepověsili na paty nějakýho „dozíratele“.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: grania 08. Prosinec 2009 - 22:42
Pravdepodobne by si nemal sancu sa tam volne pohybovat. Kazdy cudzinec dostane sprievodcu, ktory mu poukazuje zazraky a pametihodnosti socialistickej Korey. Skvela vec na tuto temu je tento komix (http://www.brloh.sk/komix.php?id_komix=3269). Dost zaujimave citanie.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Serapis 08. Prosinec 2009 - 23:26
Díky moc za nasměrování. Něco se mi podařilo vygooglit (mimochodem, zajímavé fotky http://www.tema.ru/travel/north-korea-1/ (http://www.tema.ru/travel/north-korea-1/) (je tam celkem 5 článků, vždycky akorát zvětšete číslo na konci)).
Název: Re: Korea
Přispěvatel: grania 14. Prosinec 2009 - 23:04
Tiez dik za link, skoda ze je to v rustine :( Ale fotky su brutalne. Vraj dobrym filmom na temu KĽDR je Crossing (http://www.csfd.cz/film/225810-crossing-keurosing/). Zatial som sa ho ale neodvazila pozriet, stacil mi trailer :(
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Serapis 15. Prosinec 2009 - 23:59
Musím se přiznat, že pojem „Jihokorejský film o Severní Korei“ ve mě vzbuzuje rozpaky, ale co jsem vygooglil pro něj nevyznělo špatně. Uvidíme jestli se k tomu dostanu a budu mít na to náladu, a nebo jestli to zapadne v seznamu filmů co bych chtěl vidět, jako se to stalo jiným kouskům.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: AnimeStar 31. Prosinec 2009 - 16:23
tak a Kórea už má nový rok  :razz: pozerali ste ešte niekto priamy prenos zo Seoulu?  :bear:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: grania 31. Prosinec 2009 - 16:59
Davali to na Arirangu?
Název: Re: Korea
Přispěvatel: AnimeStar 31. Prosinec 2009 - 16:59
jj  :heart:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: grania 02. Leden 2010 - 11:31
Ak by mal niekto záujem naučiť sa aspoň trošku kórejsky tak skvelou stránkou http://busyatom.com/BusyAtom/Learn_korean.html (http://busyatom.com/BusyAtom/Learn_korean.html). Jeden kórejský pán sa rozhodol urobiť free lekcie, kde vám vysvetlí základné frázy, naučí vás hangul a iné :) Ja som zatiaľ len pri písme a jeho výslovnosti, ale je to super. Hlavne všetko je s tým správnym prízvukom a jeho angličtina je ľahko pochopiteľná a zrozumiteľná. Všetky videá sú buď na youtube, alebo si ich môžete stiahnuť. Snáď sa to niekomu zíde :)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: tom46 04. Duben 2010 - 15:30
Ak by mal niekto záujem naučiť sa aspoň trošku kórejsky tak skvelou stránkou http://busyatom.com/BusyAtom/Learn_korean.html (http://busyatom.com/BusyAtom/Learn_korean.html). Jeden kórejský pán sa rozhodol urobiť free lekcie, kde vám vysvetlí základné frázy, naučí vás hangul a iné :) Ja som zatiaľ len pri písme a jeho výslovnosti, ale je to super. Hlavne všetko je s tým správnym prízvukom a jeho angličtina je ľahko pochopiteľná a zrozumiteľná. Všetky videá sú buď na youtube, alebo si ich môžete stiahnuť. Snáď sa to niekomu zíde :)

jéj...ďakujem...mne sa to veľmi zíde....takéto free kurzy kórejčiny mám rád....
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 04. Duben 2010 - 15:38
uzasne...ja som nasiel podobnu stranku na japoncinu ale to uz nebolo vsetko free  :cry:
O dovod viac pre mna, aby som prestriedal na korejsku kulturu ;-)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: tom46 04. Duben 2010 - 16:06
uzasne...ja som nasiel podobnu stranku na japoncinu ale to uz nebolo vsetko free  :cry:
O dovod viac pre mna, aby som prestriedal na korejsku kulturu ;-)
jasne slavo....prestriedaj na koreu....aspoň ťa budem môcť volať "Hyung"

tu máš vysvetlenie čo to znamená  :smile:
http://kimchimamas.typepad.com/kimchi_mamas/2008/05/oppa-unni-hyung.html (http://kimchimamas.typepad.com/kimchi_mamas/2008/05/oppa-unni-hyung.html)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 04. Duben 2010 - 16:09
hmm...zaujimavy clanocek ;-)
Takze korejci maju podobne zdvorilostne oslovenia ako japonci?
Název: Re: Korea
Přispěvatel: tom46 04. Duben 2010 - 16:18
áno majú.....prepracovaný zdvorilostný systém...a tie ich zdvorilosti sa mi celkom páčia....sranda je to
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 04. Duben 2010 - 16:21
haha...ono ked sa to tak vezme, tak aj vychodniarcina resp. sarisske narecie ma svojsky zdvorilostny mechanizmus hahaha...ale to treba zazit, to sa tazko opisuje LOL
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Mary-Tina 23. Listopad 2010 - 14:18
Severná Kórea ostreľovala juhokórejský ostrov
(http://i.sme.sk/cdata/4/56/5650864/utok_ap-r663_res.jpg)
Juhokórejský ostrov zasiahli stovky striel. Obyvateľov evakuovali do krytov. Ide o jeden z najvážnejších incidentov od skončenia priameho konfliktu medzi krajinami.

SOUL. Severná Kórea podnikla dnes delostrelecký útok na juhokórejský ostrov Jonpjong v blízkosti spoločných hraníc pri západnom pobreží Kórejského polostrova. K útoku došlo o 14.34 h miestneho času (6.34 h SEČ), uviedla agentúra Jonhap.

Podľa správ juhokórejských médií obývaný ostrov zasiahli desiatky striel. Ďalšie strely dopadli do okolitých vôd Žltého mora. Juhokórejská armáda následne paľbu opätovala. Juhokórejské letectvo vyslalo do oblasti bojové lietadlá.

Paľba podľa očitých svedkov už ustala, v oblasti sa však šíria požiare, ktoré sa vymykajú spod kontroly. Televízia YTN citovala jedného zo svedkov, podľa ktorého mnohé z severokórejských striel dopadli na vojenskú základňu, ktorá sa nachádza na ostrove.

Paľba si vyžiadala život jedného juhokórejského vojaka, kým 14 ďalších spolu so štyrmi civilistami utrpeli zranenia, uviedla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. Podľa nej dopadlo na ostrov najmenej 50 striel.

Jeden z obyvateľov ostrova Li Čong-sikch pre televíziu povedal: "Horí najmenej 10 domov. Pre dym to jasne nevidím. Horí tiež úbočie kopca... Reproduktormi nám povedali, že máme ujsť zo svojich domovov". Odvysielané zábery zachytávajú oblaky hustého dymu stúpajúce z ostrova.

Na ostrove podľa žije približne 1 200 až 1 300 obyvateľov.

Kórea mobilizovala lietadlá

Na ostrove začalo horieť viacero budov. Podľa juhokórejskej televízie YTN je v plameňoch okolo 60 až 70 domov. Útok spôsobil výpadok elektrického prúdu na ostrove.

Juhokórejský prezident sa podľa agentúry Jonhap snaží zabrániť tomu, aby delostrelecký útok neprerástol do väčšieho konfliktu. Soul varoval pred ráznejšou odpoveďou, ak bude Severná Kórea pokračovať s provokáciami.

"Naše ozbrojené sily... neľútostne pomstia každú ďalšiu provokáciu," uvádza sa vo vyhlásení juhokórejského prezidenta Lia Mjung-paka.

"Severokórejské ostreľovanie ostrova Jon-pchjong predstavuje jasnú vojenskú provokáciu. Okrem toho, jej (Severnej Kórey) bezohľadné bombardovanie civilných cieľov je neospravedlniteľné. Severokórejské úrady za to musia prijať zodpovednosť," dodáva dokument.

V reakcii na nepokoje sa na medzinárodných trhoch prepadol kurz japonského jenu aj juhokórejského wonu.

Námorná hranica nie je od konca kórejskej vojny presne vymedzená na rozdiel od pozemnej. Severná Kórea si nárokuje na niekoľko ostrovov, jedným z nich je aj Jonpjong.....

VIAC NA: http://www.sme.sk/c/5650864/severna-korea-ostrelovala-juhokorejsky-ostrov.html


Už len toto chýbalo.  :(
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Serapis 23. Listopad 2010 - 15:11
     Za dnešek jsem se z různých zdrojů dozvěděl o korejsko-korejských vztazích víc než kdykoli předtím. A zrovna u tohohle ostrova se koukám střílí celkem často. A jako vždycky, všichni tvrdí, že za to může ten druhej.

EDIT: No, mrknul jsem se na dnešní kurzy dle ČNB a zatímco Jihokorejský won šel hodně dolů, tak americký dolar a japonský jen posílily. Tak nevím, kde přesně se měl objevit ten propad kurzu. Možná že byl v případě jenu jenom hoooodně dočasný. Škoda, to oslabení jenu by se mi zrovna hodilo ;D
Název: Re: Korea
Přispěvatel: grania 23. Leden 2011 - 15:29
Pekný článok je na pravde, ak máte čas, čítajte:
http://spravy.pravda.sk/kumst-pre-slovenskeho-korejcana-ked-mu-vyjde-vtip-fvs-/sk_domace.asp?c=A110123_142118_sk_domace_p29
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 23. Leden 2011 - 15:59
Pekný článok je na pravde, ak máte čas, čítajte:
http://spravy.pravda.sk/kumst-pre-slovenskeho-korejcana-ked-mu-vyjde-vtip-fvs-/sk_domace.asp?c=A110123_142118_sk_domace_p29

celkom zaujimavy clanok, dik za tip ;-)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: tom46 04. Červenec 2011 - 17:26
Južná Kórea prejde do 2015 na digitálne učebnice

Južná Kórea plánuje do roku 2015 kompletne prejsť na výučbu z digitálnych elektronických učebníc, použiteľných z PC, tabletov, smartphonov prípadne smart TV.

Oznámil to minister pre školstvo, vedu a technológie Ju-Ho Lee, vláda plánuje do prechodu investovať 2.2 trilióna wonov, v prepočte 1.4 miliardy eur.

Do roku 2014 majú byť vytvorené digitálne učebnice pre základné školy, do roku 2015 má byť dokončená digitalizácia učebníc pre stredné a vysoké školy.

Digitálne učebnice majú byť dostupné cez Internet a v školách bude vybudovaná WiFi konektivita. Deťom zo sociálne slabších rodín štát zakúpi tablety, informujú noviny Chosun Ilbo (http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/06/30/2011063001176.html).

Digitálne učebnice majú byť aj interaktívne, od roku 2013 navyše plánuje krajina postupne zavádzať online vyučovanie umožňujúce sa zúčastniť vyučovania napríklad aj chorým žiakom.

Južná Kórea plánuje začať školiť učiteľov na nové technológie výučby od roku 2012, každý rok má byť vyškolená štvrtina učiteľov, informujú noviny Korea Herald (http://www.koreaherald.com/national/Detail.jsp?newsMLId=20110629000838).

Zdroj: dsl.sk
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Veritty 04. Červenec 2011 - 18:05
Jůva. Tím pádem elektronické sešity jsou asi samozřejmostí, co? Co mě napadá, co se mi na tom nelíbí, je možnost zkazit si oči...  :confused: Doufám, že si je nezkazím i já, má budoucí střední je taky pěkně zmodernizovaná.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: LinaKei 06. Červenec 2011 - 00:39
K nam to tak skoro nepride..
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Kei 06. Červenec 2011 - 19:22
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cpNr_7yq-hs&feature=player_embedded[/youtube]

http://www.allkpop.com/2011/07/south-korea-awarded-2018-winter-olympics (http://www.allkpop.com/2011/07/south-korea-awarded-2018-winter-olympics)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Hiroki 06. Červenec 2011 - 19:54
Občas si říkám, že by tu měla být vítačka: Vítejte na asian music, svět asijské hudby a krasobruslení. :lol: :lol:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 07. Červenec 2011 - 00:17
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cpNr_7yq-hs&feature=player_embedded[/youtube]

http://www.allkpop.com/2011/07/south-korea-awarded-2018-winter-olympics (http://www.allkpop.com/2011/07/south-korea-awarded-2018-winter-olympics)
...jednou se bude v korejskych ucebnicich psat "...na pocatku bylo slovo..."  :cool:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Kei 07. Červenec 2011 - 08:17
Blbost... Na počátku byla Kim Yuna  :cool:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: tom46 07. Červenec 2011 - 16:12
že rok 2011 po Kristovi? pchééé...je rok 1 po Kim Yu-Na (počítam to od toho ako Kim Yu-Na prepísala históriu krasokorčuľovania vo vancouvery 2010 a olympiády ako takej)   :lol: :lol:

Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 07. Červenec 2011 - 17:39
koniec sveta nebude v 2012 ale ked si Yu-Na nedajboze zlomi nohu  :cool:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Hiroki 07. Červenec 2011 - 18:37
Ty jo to je zas diskuze tady ....  :megalol:

No dobře ... Chuck Norris se vždycky bál jediné - KIM Yu-ny.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 21. Červenec 2011 - 13:01
Kórejskí študenti navrhli najlepší dizajn pre Ferrari budúcnosti

Súťaž Ferrari World Design Contest vyhrala s konceptom Eternità trojica kórejských študentov z univerzity Hongik v Soule.

V súťaži Ferrari World Design Contest sa tento rok zúčastnilo päťdesiat prestížnych univerzít z celého sveta. Úloha ich študentov bola jasná – navrhnúť čo najlepší dizajn automobilu Ferrari budúcnosti. Študenti okrem pera a ceruzky pracovali s 3D softvérom a nakoniec vyrobili aj reálny model v mierke 1:4.
viac>>> (http://www.automoto.sk/clanok/185450/korejski-studenti-navrhli-najlepsi-dizajn-pre-ferrari-buducnosti)
(http://img.automoto.sk/img/20/gallery/961153_korejski-studenti-navrhli-najlepsi-dizajn-pre-ferrari-buducnosti.jpg)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Eliria 21. Červenec 2011 - 15:36
No wow to je kára  :cool:  Tou bych tedy nepohrdla  :hair:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: tom46 21. Červenec 2011 - 15:56
pekné návrhy...kórejci sa nezdajú..fakt pekné...
no až moc nízky spodok majú tie autá. a nie všade sú cesty kvalitné ako nemecké diaľnice. u nás by tie autá chytali spodok každých 100 metrov a a defekt každých 100km ...to aby za majiteľom toho Ferrari išiel stále mobilný pit-stop a podobne ako v F1 by vymenili všetko možné do 10 sekúnd. 
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Aki 04. Září 2011 - 17:01
že rok 2011 po Kristovi? pchééé...je rok 1 po Kim Yu-Na (počítam to od toho ako Kim Yu-Na prepísala históriu krasokorčuľovania vo vancouvery 2010 a olympiády ako takej)   :lol: :lol:ok, pozdní reakce, ale tak nesjíždím tu každý topic, že

otázka: čím Kim Yuna přepsala historii krasobruslení a olympiády?
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Mary-Tina 14. Září 2011 - 21:27
Tajne nakrútené video zo Severnej Kóreii --> http://www.dailymotion.com/video/xl2p6p_nk_news
Preklad do angličtiny nájdete tu: http://omonatheydidnt.livejournal.com/7480515.html

Jedným slovom strašné.  :cry:

Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 15. Září 2011 - 12:37
(http://img716.imageshack.us/img716/3401/oasisposterfixedsmall.jpg)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8UIflSLlh4I[/youtube]

Obsah (eng)
------------

"MUTT"
The shade of the world in which it is easy to lose a job and difficult to get a job.
It is rare for people to get a job immediately after graduating college or university. As the unemployment problem has become more and more grave day by day, ordinary people shoulder heavier responsibilities and many broadcasting and print media say the economic difficulties will continue without end. How many people work a job to their tastes? It is a good thing that you go to work on a cramped tube It means that you actually have a job. We can see a picture of people nowadays who look at help-wanted advertisement or a situation-wanted advertisements in the newspapers. We can see homeless people who litterally live on on journals and newspapers, who cover a thing with that journals, and even see some who go so far as to renounce their existence to from this tough life....My father....who spends his days in a state of permanent danger, like a trapeze artist working without a net ....Father's back bent under that weight of life....Father's tears which are hidden....It seems that mutt is a mutt from cradle to grave.
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Serapis 27. Prosinec 2011 - 03:28
Hyde Park na Čt24 o Severní Koreji
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081222-hyde-park/ (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081222-hyde-park/)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Hiroki 27. Prosinec 2011 - 12:34
Hyde Park na Čt24 o Severní Koreji
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081222-hyde-park/ (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081222-hyde-park/)

Díky. Super !!!  :clapping:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: tom46 27. Prosinec 2011 - 13:00
jéj, díky serapis. kdyby si to sem nepostol, tak ani nevim, že se takove neco vysila. O severni koreu se taky zaujimam ikdyz je to peklo na zemi.  :twisted:
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 01. Leden 2012 - 14:10
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pLjxS99NBgk[/youtube]
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Hiroki 26. Leden 2012 - 21:27
Právě jsem dokoukal dokument o útěku ze Severní Koree. Celkem drsné ...  :shock:

sosejte:
http://www.uloz.to/6366210/utek-ze-severni-koree-dokument-z1-avi (http://www.uloz.to/6366210/utek-ze-severni-koree-dokument-z1-avi)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Serapis 08. Únor 2012 - 00:59
Jižní Korea krotí nezletilé v hraní her. Omezí je na tři hodiny denně
http://bonusweb.idnes.cz/jizni-korea-kroti-nezletile-v-hrani-her-omezi-je-na-tri-hodiny-denne-1p0-/Novinky.aspx?c=A120203_144136_bw-novinky_anb (http://bonusweb.idnes.cz/jizni-korea-kroti-nezletile-v-hrani-her-omezi-je-na-tri-hodiny-denne-1p0-/Novinky.aspx?c=A120203_144136_bw-novinky_anb)
Název: Re: Korea
Přispěvatel: slavomiros 31. Březen 2012 - 18:50
Reportaz a clanok z tohtorocnej vystavy SAMSUNG FORUM 2012 v Prahe:

>>>(http://padawanprod.net/images/dailymotion-logo.png) (http://www.dailymotion.com/video/xpt9nz_samsung-forum-2012_webcam)<<<

(http://img715.imageshack.us/img715/3913/sam2784.th.jpg) (http://img715.imageshack.us/img715/3913/sam2784.jpg)
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 07. Srpen 2012 - 11:57
Severokorejské hity:  :cool:

http://youtu.be/rBgMeunuviE
Název: Re:Korea
Přispěvatel: slavomiros 07. Srpen 2012 - 15:39
Tak TOMU ja rikam "reprezentace"  :cool:

http://www.youtube.com/watch?v=IzoCWErmTX8&feature=g-all-u
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 06. Září 2012 - 21:00
Opravdu mě baví strašpytlové co tam chodí. Asi je vlastní noční můry už nudí.  :lol:

http://www.novinky.cz/koktejl/277995-opustena-vesnice-laka-na-prizraky-svobodnych-zen.html
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 14. Září 2012 - 00:39
Tohle jste viděli? Mluví tam i Tiffany z Girls Generation, mluví se tam i o Kpopu.

http://youtu.be/6I-2A6a8Odc
Název: Re: Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 16. Září 2012 - 23:10
Hyde Park na Čt24 o Severní Koreji
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081222-hyde-park/ (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081222-hyde-park/)
Nejspíš to již nefunguje, škoda.

Tohle jste viděli? Mluví tam i Tiffany z Girls Generation, mluví se tam i o Kpopu.
video
Asi k tomu nechceš udělat české titulky že ne? :angel:
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 16. Září 2012 - 23:42
Jsem hodnej strejda a tady máš nový odkaz na

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/211411058081222-hyde-park/

Ale ne až tak hodnej abych dělal na něčem, co by byla strašná dřina a vůbec mě to nebavilo. Promiň.  :sad:

Navíc ta angličtina je tam celkem těžká i na mě,spousta ekonomických termínů, pochytil jsem max 70-80%.
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 17. Září 2012 - 00:18
dík strejdo, někam si uložím ten odkaz

a ten překlad chápu :wink:
Název: Re:Korea
Přispěvatel: slavomiros 15. Říjen 2012 - 00:04
14.10.2012 @ OPTIMA Shopping Centre, Kosice

http://youtu.be/864sb_fCSuM
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 02. Červen 2013 - 15:14
Mezi zprávami o povodních jsem dnes na Radiožurnálu poslouchal toto:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/csa-maji-opet-dalkovou-linku-do-soulu-budou-letat-s-airbusem-a330300--1219199

Korejci si oblíbili Prahu díky nějakému seriálu (Milenci z Prahy) a najednou je z toho kšeft jak sviňa ....

Tak se na ně musí :lol: :lol:
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Kei 02. Červen 2013 - 19:13
A ty se divíš, když skoro vlastní naše aerolinky  :cool:
Název: Re:Korea
Přispěvatel: slavomiros 10. Červen 2013 - 23:12
len ja to skor vidim tak, ze tie lety budu prevazne smerovat od nich k vam...teda, niezeby sa korejski turisit nechceli vracat domov ale skor to vidim ako nejaku vtipnu obdobu "Dna nezavislosti", kedy cudzia rasa kolonizovala hostitelsku krajinu ;)
...aj ked invazia europy sexy korejkami mi vobec nie je proti chuti ^_^
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 11. Červen 2013 - 22:39
...aj ked invazia europy sexy korejkami mi vobec nie je proti chuti ^_^

Proč ještě nejsi nastěhovaný na severní Moravě? Hyundai na dohled ... Tady jich už běhá ... (Ale ještě jsem neviděl Korejku s Čechem, oni drží pospolu).  :lol:


P.S. ... A bacha na Severní Koreu. Pořádají vojenský výcvik!
(http://imgbank.cz/images/2013/06/11/615385690379331299402038817052n.png)

 :megalol:
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 19. Červen 2013 - 20:41
Že mě to nenapadlo. Jak jednoduché.  :lol:

(http://imgbank.cz/images/2013/06/19/c71df95d1dc0b3534dcaddbe064101d45kzZK.jpg)


Docela by mě zajímalo, z čeho bude svět globálně bláznit tohle léto.  :wink:
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Serapis 13. Srpen 2014 - 19:32
Našel jsem zajímavý článek o zajímavém videu o Pchjongjangu

http://www.lidovky.cz/vstupte-do-pchjongjangu-svet-fascinuje-nove-video-z-kldr-pz0-/zpravy-svet.aspx?c=A140811_205702_ln_zahranici_ele (http://www.lidovky.cz/vstupte-do-pchjongjangu-svet-fascinuje-nove-video-z-kldr-pz0-/zpravy-svet.aspx?c=A140811_205702_ln_zahranici_ele)
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Hiroki 13. Srpen 2014 - 23:20
Pro mnohé šokující ... Cože?!! Děti tam mají i kolečkové brusle?

Většina nadpisů článků o KLDR má dvě části. První standardně: Přestože tam mají bídu a hlad, Druhá je už volnější: ...... budují ... luxusní .... atp.

Hrozný jak to ovlivní názor člověka.

Připomíná to:
(http://imgbank.cz/images/2014/08/13/103853718499861416835852088905979474564269n.jpg)
 :grin:
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Serapis 14. Srpen 2014 - 01:20
Právě, ta země je strašně uzavřená a navíc informovat o ní jako o zemi, kde většina lidi (alespoň ve velkých městech určitě) žije v zásadě normální životy s klasickýma banálníma starostma, není moc v kurzu. Mě by docela zajímalo, jak asi zní tamější pop-music, na torrentech to nenajdeš, oni to nikde nepublikují. Myslím že bývalý (nebo ten současný?) leader byl fandou jihokorejkého popu, třeba si u sebe doma nechal založit místní verzi.
Název: Re:Korea
Přispěvatel: Small Soldier X 27. Leden 2015 - 13:29
někde jsem kdysi kdesi cosi viděl k sehnání, znělo to spíš jako odlies nebo "komunismem ovlivněné" asi by něco tedy šlo sehnat ale vpravdě hůře